Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies Usługobiorców/Użytkowników, na rzecz których Administrator świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu (zwanej dalej Stroną).

Administratorem jest IGNIF Piotr Mielańczuk, Fińska 74, 75-430 Koszalin. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem kontakt@kominkiabc.pl

§1 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uż ytkownika jest Administrator.

 2. Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorcó w w sposó b określony w

  Regulaminie, którego niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią. W celu wykupienia Usługi, Usługobiorca powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt zUsługobiorcą.

 3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem polegającej na sprzedaży grilli ogrodowych i akcesoriów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umów, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 7. Uż ytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

o prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania,
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
o prawo do przenoszenia danych,
o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w

określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z

przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe nie są

przekazywane do pań stwa trzeciego.

2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni

dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. Dane osobowe Usługobiorców są również udostępniane podmiotom dokonującym rejestracji domen w celu świadczenia usług polegających na rejestracji domen.

10.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych personelowi i podwykonawcom Administratora

odpowiedzialni za obsługę Usługobiorcy; podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych i wsparcia technicznego, pocztowe, prawne) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy – sprzedaży grilli ogrodowych i akcesoriów.

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu koń cowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu koń cowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, personalizacja reklam Google Ad Words) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, któ ra uniemoż liwia przechowywanie plikó w cookies na urządzeniu koń cowym Uż ytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z któ rego korzysta Użytkownik.

§4 Inne technologie

1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Administratora, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemó w technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Administratora.

2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach jego strony internetowej:

o kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika,
§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na któ rym przechowywana jest Strona.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta
  Uż ytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji
  Uż ytkownika.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towaró w innych podmiotó w niż Administrator, któ re zostały zamieszczone na stronach strony internetowej Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem któ rych Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości swojej strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.